Beleidsverklaring  PEFC en  FSC ® 

Houtland Garden BV  is een partner, die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt bij het uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten. Er wordt onder andere aandacht geschonken aan het inkopen van duurzame materialen. Door de voorkeur te geven aan leveranciers, die aantoonbaar producten uit duurzaam beheerd bos leveren, wil Houtland Garden BV een stimulans geven aan de verbetering van het bosbeheer en niet-duurzame vormen van beheer ontmoedigen. Het is belangrijk dat de bossen, met de vele functies die ze vervullen, ook voor toekomstige generaties behouden blijven. 


Binnen dit kader verklaart de directie van Houtland Garden BV dat zij: 

  • haar commitment heeft uitgesproken om te voldoen aan de FSC waarden, zoals deze zijn omschreven in de “Policy for the Association of Organisations with FSC” (FSC-POL-01-004);  

  • bij aankoop van grondstof, zal voldoen aan de van toepassing zijnde internationale, Europese en nationale regelgeving; 

  • geen grondstof koopt uit bos, die afkomstig is uit landen waarop een UN of relevante EU of nationale sanctie, gerelateerd aan export/import van grondstof uit bos, van kracht is; 

  • geen conflicthout gebruikt;

  • geen houtige grondstof koopt, afkomstig van genetisch gemanipuleerde organismen voor producten waarvoor het PEFC DDS geldt; 

  • voor producten waarvoor het PEFC DDS geldt, geen houtige grondstof verwerkt dat afkomstig is uit bos dat is omgevormd naar ander vegetatietypen, waaronder omvorming van primair bos naar plantages; 

  • indien zij substantieel commentaar en klachten ontvangt over nakoming van legaliteit en andere criteria genoemd bij controversiële bronnen, stopt met de inkoop van dit materiaal; 

  • haar medewerkers opgeleid en geïnstrueerd heeft, te handelen conform de geldende FSC en PEFC standaarden, welke vertaald zijn naar interne procedures en instructies; 

  • voortdurend streeft naar het creëren van een sociale, veilige en gezonde werkomgeving voor haar medewerkers. 

Houtland Garden BV stelt de benodigde middelen beschikbaar om de FSC en PEFC Chain of Custody effectief in te voeren en te beheersen. Als schakel in de handelsketen (Chain of Custody) van hout en houtproducten, heeft Houtland Garden BV haar bedrijfsprocessen gecertificeerd conform de FSC en PEFC standaarden. De CoC maakt het mogelijk om FSC en PEFC gecertificeerde producten terug te herleiden naar gecertificeerd bos. 

Beleidsverklaring FSC arbeidsvoorwaarden


Kristof Valcke  
Zaakvoerder Houtland Garden BV